Άνοδος της Ελλάδας στο Δείκτη Ισότητας Φύλων του EIGE

Πίνακας στατιστικών στοιχείων του EIGE για την ισότητα στην Ελλάδα

Άνοδο 4,6 μονάδων στο Δείκτη Ισότητας Φύλων σημείωσε η Ελλάδα από το 2020 μέχρι σήμερα σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύει το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Ισότητας των Φύλων (EIGE). Παρόλο που η Ελλάδα συνεχίζει να βρίσκεται χαμηλά και συγκεκριμένα στην 24η θέση της ΕΕ, τα τελευταία χρόνια σημειώνει μία από τις μεγαλύτερες αυξήσεις μεταξύ των κρατών μελών της Ένωσης.

Η ΕΕΔΑ, ως ο Εθνικός Θεσμός για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (ΕΘΑΔ), παρακολουθεί στενά από την ίδρυσή της τα ζητήματα ισότητας των φύλων, αποδίδοντας ύψιστη σημασία στην προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών. Η προστασία αυτή περιλαμβάνει τη διασφάλιση της ουσιαστικής ισότητας και την ισότιμη μεταχείριση των γυναικών στην άσκηση όλων των οικονομικών, κοινωνικών, πολιτιστικών, αστικών και πολιτικών δικαιωμάτων τους, αλλά και τη στήριξη όλων των ευάλωτων ομάδων γυναικών, όπως οι γυναίκες με αναπηρία, οι γυναίκες Ρομά, οι γυναίκες πρόσφυγες, οι μετανάστριες, οι γυναίκες ΛΟΑΤΚΙ+ και κάθε γυναίκα θύμα έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας. Ιδιαίτερα επισημαίνει η Εθνική Επιτροπή την ανάγκη υιοθέτησης και εφαρμογής στρατηγικών και μέτρων που βελτιώνουν την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων σε θέσεις εξουσίας και λήψης αποφάσεων στην πολιτική και στη χάραξη πολιτικής ως μία από τις βασικές προϋποθέσεις για την καταπολέμηση των διακρίσεων και την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας των φύλων.

 

Διαβάστε τα στοιχεία του EIGE για την ισότητα των φύλων στην Ελλάδα:

https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2023/country/EL

 

Δείτε παρακάτω το τηλεοπτικό σπότ της πρόσφατης καμπάνιας της ΕΕΔΑ για την ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική ζωή:

 

 

Copyright © 2022 Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ). Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.