Συμμετοχή της ΕΕΔΑ στο ερευνητικό έργο "Rooting for Rights" (R4R)

Λογότυπο ερευνητικού προγράμματος Rooting for Rights

Το  ερευνητικό έργο “Rooting for Rights” (R4R) συγκεντρώνει εμπειρογνώμονες και οργανώσεις για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την Κύπρο, την Ελλάδα, τη Μάλτα και την Πορτογαλία, συμπεριλαμβανομένης και της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ), ως πρωτοπόρους στον τομέα του ασύλου, εντός του εθνικού πλαισίου όπου και δραστηριοποιούνται.

Στόχος αυτής της μοναδικής κοινοπραξίας χωρών της Νότιας Ευρώπης είναι, αναγνωρίζοντας τις βασικές περιφερειακές ομοιότητες και ιδιαιτερότητες στο πεδίο, να αυξήσει τον αντίκτυπο του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη ζωή των αιτούντων και των δικαιούχων προστασίας, μέσω:

  • της ενίσχυσης των ικανοτήτων των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των λειτουργών της δικαιοσύνης με σκοπό την υποστήριξη της δικαστικής διαδικασίας
  • της βελτίωσης της ενημέρωσης των δικαιούχων σχετικά με την αποτελεσματική διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους 
  • της ενημέρωσης και κινητοποίησης των υπηρεσιών πρώτης υποδοχής, των αρχών επιβολής του νόμου και των υπερασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με σκοπό τον εντοπισμό πιθανών παραβιάσεων και την ανάληψη προληπτικών δράσεων.
  • της συνεργασίας με τα αρμόδια εθνικά όργανα και τις ανεξάρτητες αρχές για τα ανθρώπινα δικαιώματα με στόχο την προώθηση και την επιβολή των αξιών της ΕΕ και του Χάρτη. 

Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αιτούντες και οι δικαιούχοι προστασίας στα συγκεκριμένα κράτη μέλη, το έργο επιδιώκει να επιφέρει αποτελεσματική, βιώσιμη και ουσιαστική αλλαγή στον τομέα της υποδοχής και της κράτησης, των συνθηκών υποδοχής, της ταυτοποίησης και της φροντίδας των ευάλωτων ατόμων, συμπεριλαμβανομένων των ασυνόδευτων παιδιών.

 

Δράσεις του έργου

  • Ανάλυση διαφορών: συλλογή δεδομένων, ερωτηματολόγια, συνεντεύξεις και συζητήσεις με σχετικούς εμπλεκόμενους φορείς, όπως ΜΚΟ, δημόσιους φορείς, ενώσεις προσφύγων και ανάλυση νομολογίας
  • Επιμορφωτικές δράσεις που απευθύνονται σε λειτουργούς της δικαιοσύνης και σε επαγγελματίες του πεδίου
  • Ειδικά σχεδιασμένα επιμορφωτικά προγράμματα για το προσωπικό των αρχών επιβολής του νόμου που απασχολείται στην υποδοχή και κράτηση
  • Συνέδριο ευαισθητοποίησης Μελών του Κοινοβουλίου
  • Διάχυση των αποτελεσμάτων και των συστάσεων του έργου
  • Δημιουργία μηνυμάτων ευαισθητοποίησης και υλικού για αιτούντες διεθνή προστασία.
Copyright © 2022 Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ). Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.