Ομάδες Εργασίας του ENNHRI
Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα

Η ΕΕΔΑ εκπροσωπείται στην Ομάδα Εργασίας για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα του Ευρωπαϊκού Δικτύου Εθνικών Θεσμών Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ENNHRI) από την Επιστημονική Συνεργάτιδα, Κατερίνα Χαροκόπου, η οποία εξελέγη Πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας και έχει αναλάβει καθήκοντα από κοινού με το Ολλανδικό Ινστιτούτο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων από τον Ιούνιο του 2022. Στην Ομάδα Εργασίας, η οποία αποτελεί βασική συλλογική προτεραιότητά του Δικτύου, εκπρσωπούνται πάνω από 20 Εθνικοί Θεσμοί που συνεργάζονται σε μια σειρά θεμάτων, όπως η φτώχεια, η στέγαση και η κοινωνική ασφάλιση μέσω της ανταλλαγής γνώσεων, ορθών πρακτικών και προκλήσεων. Η Ομάδα Εργασίας διατηρεί συνεργασία με περιφερειακούς φορείς σε επίπεδο ΕΕ και Συμβουλίου της Ευρώπης και ενίοτε και με τα ΗΕ.

Στις 9 Απριλίου 2019 η Ομάδα Εργασίας συναντήθηκε στην Αθήνα, εκπροσωπούμενη από 11 Ευρωπαϊκούς Εθνικούς Θεσμούς με στόχο την ανταλλαγή καλών πρακτικών και εμπειριών για την προώθηση των οικονομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων στην Ευρώπη και την προετοιμασία έκδοσης Οδηγού για τη μείωση και τη μέτρηση της φτώχειας (βλ. A Human Rights-Based Approach to Poverty Reduction and Measurement – A Guide for NHRIs). Στο πλαίσιο της Συνάντησης συζητήθηκε και ο Οδηγός σχετικά με το πως οι Εθνικοί Θεσμοί μπορούν να αξιοποιήσουν τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (SDGs) για τη μείωση και μέτρηση της φτώχειας μέσω μιας προσέγγισης βασισμένης στα ανθρώπινα δικαιώματα (HRBA) (βλ. σχετικό Φυλλάδιο). Αναλυτική συζήτηση έλαβε χώρα για την οικονομική και κοινωνική συνοχή μέσω μια προσέγγισης βασισμένη στα ανθρώπινα δικαιώματα (HRBA), θεματική που αναπτύχθηκε και στην επόμενη συνάντηση της Ομάδας Εργασίας (Μάιος, Βρυξέλλες) και κατά την Ακαδημία NHRI 2019 (Ιούνιος, Βενετία), όπου και πάλι εκπροσωπήθηκε η ΕΕΔΑ.

Επίσης, στις 10 Απριλίου 2019, φιλοξενήθηκε στην Αθήνα η 8η συνάντηση της CoE-FRA-ENNHRI-Equinet Collaborative Platform on Social and Economic Rights Athens, όπου εκπρόσωποι της πλατφόρμας μαζί με την κοινωνία των πολιτών, συζήτησαν πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν ευρωπαϊκά και διεθνή εργαλεία σε εθνικό επίπεδο για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων των μέτρων λιτότητας στα ανθρώπινα δικαιώματα.
Το Νοέμβριο του 2019 στο Ετήσιο Συνέδριο των Ευρωπαϊκών Εθνικών Θεσμών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στις Βρυξέλλες, όπου συμμετείχε και η ΕΕΔΑ, καθώς και περιφερειακοί και διεθνείς οργανισμοί και η κοινωνία των πολιτών, παρουσιάστηκαν όλες οι καλές πρακτικές που συγκεντρώθηκαν και αναδείχθηκε ο ρόλος των Εθνικών Θεσμών στην εφαρμογή των οικονομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων στην Ευρώπη, ιδίως όσον αφορά ζητήματα φτώχειας, στέγασης, εργασιακά δικαιώματα και δικαιοσύνη.

Copyright © 2022 Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ). Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.