Ομάδες Εργασίας του ENNHRI
Νομική Ομάδα

Η ΕΕΔΑ μετέχει ενεργά στις εργασίες και τις τακτικές συναντήσεις της Νομικής Ομάδας Εργασίας του ENNHRI (Legal Working Group), υπό την προεδρία του Κέντρου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Φινλανδίας (Human Rights Centre), το οποίο εκπροσωπείται από την Leena Leikas, και με τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη της Μόνιμης Γραμματείας του ENNHRI. Η Νομική Ομάδα Εργασίας απαρτίζεται από 20 Μέλη, τα οποία εκπροσωπούν τους Εθνικούς Θεσμούς Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΘΑΔ) της Αρμενίας, του Βελγίου, της Βουλγαρίας, της Κροατίας, της Κύπρου, της Δανίας, της Φινλανδίας, της Γαλλίας, της Γεωργίας, της Μεγάλης Βρετανίας, της Γερμανίας, της Ελλάδας, της Ουγγαρίας, της Ιρλανδίας, του Λουξεμβούργου, του Μαυροβουνίου, της Ολλανδίας, της Βορείου Ιρλανδίας, της Νορβηγίας, της Πολωνίας, της Πορτογαλίας, της Ρουμανίας, της Σκωτίας, της Σλοβακίας, της Ισπανίας και της Ουκρανίας. Η ΕΕΔΑ εκπροσωπείται στη Νομική Ομάδα Εργασίας του ENNHRI από την Επιστημονική της Συνεργάτιδα, Άννα Ειρήνη Μπάκα.

Η Νομική Ομάδα Εργασίας συνεργάζεται στενά με το Συμβούλιο της Ευρώπης, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθώς και τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σκοπός της εν λόγω ομάδας εργασίας, η οποία συναντάται τακτικά τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, είναι ο καθορισμός προτεραιοτήτων, η συνεργασία, η ανταλλαγή απόψεων και βέλτιστων πρακτικών καθώς και ο από κοινού συντονισμός κοινών δηλώσεων και δράσεων ενώπιων οργάνων του Συμβουλίου της Ευρώπης και της ΕΕ. Η Νομική Ομάδα Εργασίας λαμβάνει πρωτοβουλίες και προεργάζεται νομικά κείμενα και κοινές δηλώσεις, βάσει του εσωτερικού της κανονισμού, τα οποία στη συνέχεια τίθενται προς συζήτηση και ψήφιση από το Διοικητικό Συμβούλιο και κατόπιν προς οριστικοποίηση και υιοθέτηση από το σύνολο των μελών του ENNHRI.

Η ευρύτερη θεματική που καλύπτει η εν λόγω ομάδα εργασίας είναι τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και το Κράτος Δικαίου, ενώ έχει ειδικότερα ασχοληθεί με:

  • Το χώρο της Κοινωνίας των Πολιτών και τους Υπερασπιστές Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
  • Την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου
  • Την εφαρμογή του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • Την ενίσχυση του Κράτους Δικαίου στην Ευρώπη (ενίσχυση δικαστικής ανεξαρτησίας, ζητήματα διαφθοράς, ανεξαρτησία Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, αποδυνάμωση Κοινωνίας των Πολιτών)

Η Νομική Ομάδα Εργασίας έχει επιπλέον ασχοληθεί με ζητήματα εφαρμογής των αποφάσεων  του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) του Συμβουλίου της Ευρώπης, έχει εισηγηθεί και επεξεργαστεί παρεμβάσεις τρίτου (third party interventions) σε εκκρεμούσες υποθέσεις ενώπιον του ΕΔΔΑ, ενώ έχει κάνει επανειλημμένα χρήση του κανόνα υπ’αριθμ. 9 τους Κανονισμού του Συμβουλίου των Υπουργών σε αποφάσεις ενισχυμένης εποπτείας ενώπιον του ΕΔΔΑ.

Η συνεισφορά του ENNHRI και ειδικότερα της Νομικής Ομάδας Εργασίας έχει κριθεί ιδιαίτερα σημαντική για Ανθρώπινα Δικαιώματα, τη Δημοκρατία και το Κράτος Δικαίου στην Ευρώπη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία σε επικοινωνία της το 2019 με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Οικονομικών και Κοινωνικών Υποθέσεων και την Επιτροπή των Περιφερειών, αναγνωρίζει πλέον τους ΕΘΑΔ ως θεσμικούς συνεισφέροντες στους κύκλους αξιολόγησης που συντονίζει για την κατάσταση του Κράτους Δικαίου στην Ευρώπη.

Copyright © 2022 Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ). Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.