Έκθεση της ΕΕΔΑ για την προστασία αιτούντων/αιτουσών άσυλο - θυμάτων βασανιστηρίων και άλλων μορφών σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας

Η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (εφεξής ΕΕΔΑ), ανεξάρτητο συμβουλευτικό όργανο της ελληνικής Πολιτείας για θέματα προστασίας των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, έχει, μεταξύ των κατά το νόμο αρμοδιοτήτων της, τη συνεχή επισήμανση σε όλα τα όργανα της Πολιτείας της ανάγκης αποτελεσματικής κατοχύρωσης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, τη διαρκή παρακολούθηση των εξελίξεων που σχετίζονται με το καθεστώς των δικαιωμάτων αυτών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, την ενημέρωση της κοινής γνώμης για τους σχετικούς κινδύνους παραβίασης που ελλοχεύουν, και προπαντός την παροχή συμβουλών προς την ελληνική Πολιτεία για τη χάραξη σωστής κεντρικής πολιτικής για θέματα που άπτονται των δικαιωμάτων του ανθρώπου.

Λόγω και του όγκου των εισροών μεταναστών και προσφύγων, που έχει δεχθεί η χώρα μας τα τελευταία χρόνια, η δράση της ΕΕΔΑ έχει εστιάσει σε μεγάλο βαθμό στην παρακολούθηση του νομοθετικού πλαισίου για την προστασία των δικαιωμάτων των εν λόγω προσώπων. Ερευνητικές μελέτες, οι οποίες εξετάζουν σχετικά ζητήματα, έχουν επιβεβαιώσει ευρέως ότι εμπειρίες από το κράτος προέλευσης, όπως λ.χ. βασανιστήρια ή συναφείς με αυτά πράξεις απάνθρωπης μεταχείρισης, επιφέρουν σημαντικά προβλήματα στη σωματική και ψυχική υγεία ενός πρόσφυγα, ιδίως όταν οι προκληθέντες τραυματισμοί (σωματικοί ή/και ψυχικοί) δεν τυγχάνουν ιατρικής φροντίδας και αποκατάστασης.

Διαβάστε εδώ την Έκθεση της ΕΕΔΑ

Copyright © 2022 Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ). Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.